VIDEO TZBPK

Pogledajte promotivni spot Turističke zajednice BPK Goražde. Uživajte!”

Više

Vi ste ovdje: HomeBPK GoraždeVjerski objekti

Džamija Sinan-paše Sijerčića

Na prostoru Općine Goražde od vjerskih objekata veoma je  značajna  džamija Sinan-bega Sijerčića koja se nalazi na lijevoj obali rijeke Drine i udaljena je cca 500 m od centra grada Goražda. Džamija je sagrađena 1600. godine, a rekonstruirana 1963. godine. Tokom agresije 1992-1995.godine džamija je razorena. Sinan-begova džamija u Goraždu jedan je od tri spomenika koji se nalaze na privremenoj listi nacionalnih spomenika.

 Kayserija džamija

Kayserija džamija se nalazi na desnoj obali rijeke Drine u Goraždu. Ovaj vjerski objekat je donacija naroda Turske, odnosno stanovnika grada Kajserija za stanovnike našeg grada Goražda. Džamija je sagrađena 2009. godine i predstavlja veoma impozantan primjer specifičnog Osmanlijskog arhitektonskog stila izgradnje vjerskih objakata. Krase je dvije munare visine 44 metra. Kajserija predstavlja definitivno najljepši objekat osmanske arhitekture na prostoru Kantona, te kao takva predstavlja značajan turistički motiv našeg Kantona.

Mustafa-pašina džamija- Kreča, Ilovača

Najstarija džamija na ovom prostoru je Mustafa-pašina džamija koja se nalazi u selu Kreče kod Ilovače. Sagrađena je 1553/54. godine u  vrijeme osmanske vladavine i danas predstavlja   veoma vrijedan prije svega religijski, ali i kulturni spomenik. O vremenu njenog nastanka svjedoči i očuvan natpis na džamiji sa datumom njene izgradnje.

 

 

 

Turhan Emin-begova džamija

Osmanlije su u Ustikolini, nakon prelaska rijeke Drine i prvog ulaska na teritoriju današnje BiH, 1448/49. godine sagradili prvu džamiju na našem prostoru. Njen osnivač je Turhan Emin-beg, po kojem džamija i nosi naziv. Turhan-Eminbegova džamija u Ustikolini smatra se po tradiciji jednom od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini.  S obzirom na činjenicu da se radi o historijski veoma značajnom objektu, 1953. godine Turhan Emin-begova džamija našla se na spisku prioriteta za rekonstrukciju kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Sarajevu i kao takva, džamija je stavljena pod zaštitu države. Rekonstrukcija džamije je trajala od 1953 -1955 .godine, a u upotrebu je stavljena 1956. godine. Tokom ratnih dešavanja 1992. - 1995. godine džamija je uništena do temelja. Na njenim temeljima izgrađen je novi objekat džamije. Nisu sačuvani ostaci građevinskog materijala stare džamije, ali je sačuvan veći broj nišana iz starijeg perioda, jedan kameni ulomak sa tekstom na arapskom jeziku i sarkofag sličan onima na Presjeci.

 

 

Semiz Ali-pašina džamija i turbe

Na području općine Pale/Prača stanovništvo za zadovoljavanje vjerskih potreba koristi dva objekta i to: džamiju u Hrenovici i obnovljenu Semiz Ali-pašinu džamiju u Prači. Semiz Ali-pašina džamija ili Mahalska džamija kako je stanovnici nazivaju je izgrađena za vrijeme vladavine Osmanlija. Naime, dolaskom Osmanlija na ove prostore privredni razvoj Prače sve više dobija na značaju. U to vrijeme Osmanlije započinju sa tradicionalnom, orijentalno-islamskom izgradnjom stambenih, vjerskih i drugih objekata, što se pozitivno odrazilo i na društveni život stanovnika Prače. Stanovnici Prače posebno u tom vremenu naročito su  veličali i pridavali veći značaj velikom veziru sultana Sulejmana II  u periodu od 1561. - 1565. godine, Semiz Ali-paši, po kome je Mahalska džamija i dobila ime. U blizini džamije nalazi se Semiz Ali-pašino turbe sa kupolom i prozorima koji su izgrađeni od perforiranih ploča sedre. Prema narodnom predanju tu su sahranjeni Semiz Ali-paša i njegova porodica. Ova impozantna građevina je porušena tokom rata 1992. godine, tako da je po završetku rata na želju stanovnika izgrađen novi objekat, a prilikom izgradnje su korišteni pronađeni elementi stare džamije. Upravo zbog historijskog značaja ovog vjerskog objekta Komisija za očuvanje prirodnog i kulturnog naslijeđa BiH je graditeljsku cjelinu Semiz Ali–pašino turbe sa haremom Semiz Ali-pašine džamije 2006. godine proglasila nacionalnim spomenikom.

 

Rimokatolička kapela Svetog Dominika Guzmana-Goražde, Crkva Silaska Sv. Duha na Apostole-Ustikolina

Građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, katoličke vjeroispovjesti svoje vjerske obrede obavljaju u kapeli „Sveti Dominik“ koja se nalazi u Goraždu, a u okviru koje se nalazi i župni ured, dok građani pravoslavne vjeroispovjesti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svoje vjerske obrede obavljaju u pravoslavnoj kapeli u Goraždu, koja se nalazi u sastavu Srpske pravoslavne crkvene opštine goraždanske. Građani pravoslavne vejroispovjesti svoje vjerske obrede u općini Ustikolini obavljaju u crkvi Sv. Duha na Apostole. Pored crkve se nalazi i staro crkvište, odnosno mjesto na kome se nalazila stara crkva koja je srušena u XV stoljeću  prodorom Osmanlija na ove prostore.

 

Drinske mučenice

 U Goraždu se nalazi spomen obilježje Drinskim mučenicama koje je Vatikan službeno proglasio blaženima. Drinske mučenice, djevice i blaženice Katoličke Crkve, časne sestre Družbe Kćeri Božje ljubavi, ubijene su za vrijeme Drugog svjetskog rata, na obali Drine, 15. decembra 1941. godine.

Časne sestre Kćeri Božje ljubavi došle su u Sarajevo na poziv nadbiskupa dr. Josipa Stadlera 1882. godine. Na Palama su otvorile samostan „Marijin dom” 1911. godine i održavale nastavu u osnovnoj školi, njegovale bolesnike, pekle kruh djeci državnog Dječjeg doma i pomagale siromašnima.

U Sarajevu je 24. septembra 2011. godine održana beatifikacija Drinskih mučenica u olimpijskoj dvorani Zetra koju je predvodio papinski izaslanik kardinal Angelo Amato.

Hodočasnici iz cijelog svijeta posjećuju mjesto stradanja časnih sestara u Goraždu.